TOTBİD - ASİSTAN VE GENÇ UZMAN HEKİMLER (TOTBİD-AGUH) KONSEYİ YÖNERGESİ

 

Madde 1.  Konu ve Tanımlar:

Bu yönerge, TOTBİD bünyesinde oluşturulmuş olan TOTBİD-AGUH (Asistan ve Genç Uzman Hekimler) Konseyi’nin amaç, oluşma şekli ve çalışma ilkelerini belirlemek için hazırlanmıştır. Bu Yönergede yer alan ifadelerden;

 

“Asistan”, Ortopedi ve Travmatoloji anabilim dallarında hastanelerin Ortopedi ve Travmatoloji kliniklerinde mesleki eğitimini sürdürmekte olan uzmanlık öğrencilerini 

 

“Genç Uzman”,  Ortopedi ve Travmatoloji alanında uzmanlık unvanını kazandığı tarihten itibaren en fazla 5 yıl geçmiş olan uzmanları tanımlamaktadır. 

 

Madde 2. Amaçlar: 

TOTBİD-AGUH (Asistan ve Genç Uzman Hekimler) Konseyi’nin amacı Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlık eğitimi almakta olan asistanlar ile genç uzman hekimlerin;

1.      Mesleki ve özlük hakları ile ilgili sorunlarını belirleyip tartışarak, çözüm önerileri üretmek ve bunları TOTBİD Yönetim Kurulu’na rapor halinde iletmek

2.      Eğitim ve araştırma konuları ile ilgili sorunlarını belirleyip tartışarak, çözüm önerileri üretip bunları TOTBİD, TOAK ve TOTEK Yönetim Kurulları’na rapor halinde iletmek ve bu çerçevede

a.      Eğitimlerin ülke genelinde optimizasyonu ve standardizasyonu ile ilgili çalışmaları desteklemek

b.      Eğitim amaçlı planlanmış ulusal ve uluslararası değişim programlarına katılımı özendirmek

c.      Ulusal ve uluslararası çerçevedeki burs ve eğitim programlarına erişim için gruba yol göstermek, bunların desteklenmesine yönelik usul ve esasları belirleme konularında TOTBİD, TOAK ve TOTEK’ e önerilerde bulunmak,

d.      Araştırma olanakları hakkında asistan ve genç uzman hekimleri bilgilendirmek, bu amaçla TOTBİD ve TOAK ile uyum içinde çalışmaktır.

Konsey TOTBİD Yönetim Kurulu’nun onayı ile bu amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde çalışır. 

 

Madde 3. Konseyin üyeleri 

TOTBİD üyesi olan genç uzmanlar ile TOTBİD Ana Tüzüğü’nün 4/a maddesi ikinci cümlesinde tanımlanan koşulları taşıyan asistanlar TOTBİD AGUH Konseyinin üyeleridir.

 

Madde 4. Konseyin çalışma düzeni 

TOTBİD – AGUH Konseyi;

a)      Konsey Meclisi

b)     Yönetim Kurulu

c)      Alt Çalışma Grupları’ndan oluşan bir yapı ile çalışır.

 

a) Konsey Meclisi:

Tüm TOTBİD – AGUH Konseyi üyelerinin TOTBİD – AGUH Konseyi Meclisi’ne katılma ve oy kullanma hakkı vardır.  TOTBİD – AGUH Konseyi Meclisi çift yıllarda yapılan ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongreleri esnasında toplanır. 

Konsey Meclisi’nin görevleri;

        TOTBİD – AGUH Konseyi’nin kuruluş amaçlarının öngördüğü temel hedeflere ulaşılmasında her türlü genel çalışmayı sürdürmek;

        TOTBİD – AGUH Konseyi Yönetim Kurulu’nu seçmek,

        Alt Çalışma Grupları konusunda önerilerde bulunmak,

        TOTBİD – AGUH Konseyi Yönergesinde yapılması teklif edilen değişiklikleri görüşerek değerlendirmek ve çoğunluk ile kabul edilen değişiklik önerilerini TOTBİD Yönetim Kuruluna iletmektir.

b) TOTBİD – AGUH Konseyi Yönetim Kurulu

TOTBİD – AGUH Konseyi Yönetim Kurulu, Konsey Meclisi tarafından iki yıllığına seçilen beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu’nun 3 üyesi genç uzman,  2 üyesi ise asistan üyelerden oluşur.  Seçimlerde her kurumdan tek bir aday gösterilir.  Asistanlıkta geçen süresi 12 ay altında ve 48 ay üzerinde olanlar seçimde aday olamazlar. Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi içindeki genç uzmanlardan birini yönetim kurulu başkanı olarak ve diğer dört üyeden birini de genel sekreter olarak seçer. 

TOTBİD – AGUH Konseyi Yönetim Kurulu’nun görevleri:

        İşbu yönerge ile belirlenen faaliyet konularında çalışmalar yürütmek

        Bu amaçla alt çalışma grupları oluşturarak çalışmalarını sağlamak ve denetlemek

        Görevleri ile ilgili toplantı ve etkinlik önerilerini TOTBİD Yönetim Kurulu’na sunmak, onaylanmasının ardından bunları düzenlemek

        Aynı amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini sağlamak 

        Çalışma raporları hazırlayarak TOTBİD Yönetim Kurulu’na sunmak

        Faaliyet ve planlamaları ile gerekli gördüğü konularda hazırlayacağı raporları Konsey Meclisi’ne sunmaktır.

TOTBİD – AGUH Konseyi Yönetim Kurulu yılda en az iki kez toplanır. Toplantının yapılabilmesi için başkan veya genel sekreterin toplantıda bulunması ve salt çoğunluğun (3 kişi) sağlanması gereklidir. Toplantılara mazeretsiz olarak üç kez üst üste devamsızlık gösteren yönetim kurulu üyesi müstafi addedilerek yerine sıradaki ilk yedek üye atanır.

c)  TOTBİD – AGUH Konseyi Alt Çalışma Grupları

TOTBİD – AGUH Konseyi Yönetim Kurulu İşbu yönergede tanımlanan amaçlar doğrultusunda alt çalışma grupları oluşturulmasını planlar ve TOTBİD Yönetim Kurulu’na önerir, onaylanmasını takiben bu kurullar faaliyete geçer. 

TOTBİD- AGUH Konseyi’nin çalışmaları ile ilgili giderler TOTBİD tarafından karşılanır. 

Madde 5. Yürürlük Tarihi

İşbu yönerge TOTBİD Yönetim Kurulu’nun 18.09.2018 tarihli toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.